draw

draw
I
[drɔ:] n քաշում, ձգում, լարում. վի ճակա հանում. մրզ. ոչ ոքի խաղ. մրզ. մրցաշարի խաղացանց. շին. կամուրջի բացվող մասը. draw tampering խաղացանցի ոչ օբյեկտիվ կազմում. main draw հիմնական խա ղացանց. The game ended in a draw Խաղը ոչ ոքի ավարտվեց. (խայծ, հրապուրիչ բան) The new play is a great draw Նոր ներկայացումը մեծ քանակությամբ հանդիսատես է գրավում
II
[drɔ:] v քաշել, ձգել, քաշ տալ. draw a boat/cart նավակ/սայլ քաշել/քաշ տալ. draw the curtain վարագույրը բացել. draw blinds վա րագույրը իջեցնել. draw a bow աղեղը ձգել. draw a knot հան գույցը ձգել. draw oneself up ձգվել. His face was drawn Դեմքը ձգվեց/լարվեց. (շունչ) քաշել draw a deep breath խորը շունչ քաշել. stop to draw a breath կանգ առնել շունչ քաշելու համար. draw the first/last breath ծնվել, մեռնել. (դուրս քաշել, հանել, հեռացնել) draw nails մեխերը հանել/դուրս քաշել. draw a cork խցանը հանել. draw a tooth ատամը քաշել. draw water from a well ջրհո րից ջուր հանել. draw money from the bank բան կից փող հանել. draw money for expenses ծախ սերի համար փող վերցնել. draw one’s salary աշխատավարձը ստա նալ. draw up a cheque վճարագիր դուրս գրել. (կազմել) draw up a contract պայմա նա գրի նախագիծ պատրաս տել. (հետևեցնել, եզրակացնել) draw a conclusion եզրակացու թյուն անել. draw a distinction/ comparison տար բերակում դնել, զու գահեռ անցկացնել. draw a lesson դաս քաղել. draw applause ծափեր վաս տա կել/առաջացնել. draw a tears արցունք առա ջաց նել. draw attention ուշադ րություն գրավել. draw a large audience մեծ լս արան գրավել. He felt drawn to Նրան դա ձգում էր. draw lots վիճակ հա նել. draw a prize/a blank in a lottery վիճակա խա ղում հաջողակ/ դա տ արկ տոմս հանել. (նկա րել, գծել) draw a cat/a plan/a map կատու նկա րել, պլան գծել, գիծ քաշել. ծով. նստվածք ունենալ The ship draws 40 feet Նավն ունի 40 ոտնաչափ նստվածք. (թրմել, դուրս տալ) let the tea draw թող նել թեյը թրմի. (օդա քարշություն ունենալ, քաշել) The chimney draws well Ծխնելույզը լավ է քաշում. The stove won’t draw Վա ռա րանը չի ձգում. draw level with հա վասարվել. մրզ. ոչ ոքի. They drew Ոչ ոքի խա ղացին. draw ahead մրզ. առաջ անցնել. draw aside մի կողմ տա նել/ քաշել. He drew me aside Նա ինձ մի կողմ տա րավ. draw back հետ գնալ/ քաշվել/տանել draw in ներս քաշել. կար ճանալ. The days are drawing in Օրերը կար ճանում են. draw near մոտենալ. Spring is drawing near Գարունը մոտենում է. draw out դուրս քաշել/բերել. հա նել, երկարել. Days are drawing out Օրերը երկարում են. draw up քաշել, ձգել. draw up a boat նա վակը ափին մոտեցնել/մոտ քաշել
III
[drɔ:] v գծել, նկարել. նախագիծ/փաս տաթուղթ կազմել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • draw — (dr[add]), v. t. [imp. {Drew} (dr[udd]); p. p. {Drawn} (dr[add]n); p. pr. & vb. n. {Drawing}.] [OE. dra[yogh]en, drahen, draien, drawen, AS. dragan; akin to Icel. & Sw. draga, Dan. drage to draw, carry, and prob. to OS. dragan to bear, carry, D.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • draw — [drɔː ǁ drɒː] verb drew PASTTENSE [druː] drawn PASTPART [drɔːn ǁ drɒːn] [transitive] BANKING 1. also draw out to take money from your bank account …   Financial and business terms

 • Draw — Draw, v. i. 1. To pull; to exert strength in drawing anything; to have force to move anything by pulling; as, a horse draws well; the sails of a ship draw well. [1913 Webster] Note: A sail is said to draw when it is filled with wind. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • draw — [drô] vt. drew, drawn, drawing [ME drawen < OE dragan, akin to ON draga, to drag, Ger tragen, to bear, carry < IE base * dherāgh , to pull, draw along > L trahere, to pull, draw] I indicating traction 1. to make move toward one or along… …   English World dictionary

 • draw — vb drew, drawn, draw·ing vt 1: to compose by random selection draw a jury 2: to take (money) from a place of deposit 3: to write and sign (a draft) in due form for use in making a demand draw a check …   Law dictionary

 • Draw — Draw, draws or drawn may refer to: The act of drawing, or making an image with a writing utensil A part of many card games A part of a lottery Wire drawing Draw (terrain), terrain feature similar to a valley (but smaller) formed by two parallel… …   Wikipedia

 • draw — draw; draw·ee; draw·er; draw·man; re·draw; re·draw·er; un·draw; with·draw; with·draw·able; with·draw·al; with·draw·er; with·draw·ment; with·draw·ing·ness; …   English syllables

 • draw — ► VERB (past drew; past part. drawn) 1) produce (a picture or diagram) by making lines and marks on paper. 2) produce (a line) on a surface. 3) pull or drag (a vehicle) so as to make it follow behind. 4) pull or move in a specified direction. 5)… …   English terms dictionary

 • draw — vb drag, *pull, tug, tow, haul, hale Analogous words: *bring, fetch: *attract, allure: *lure, entice: extract, elicit, evoke, *educe Contrasted words: see those at DRAG …   New Dictionary of Synonyms

 • draw on — (of a period of time) approach its end. → draw draw on suck smoke from (a cigarette or pipe). → draw draw on use as a resource: → draw …   English new terms dictionary

 • draw — [n] tie in competition dead end*, dead heat*, deadlock, even steven*, photo finish*, stalemate, standoff, tie; concept 706 draw [v1] move something by pulling attract, bring, carry, convey, cull, draft, drag, drain, educe, elicit, evoke, extract …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”